Anthaxia hirschfelderi
Anthaxia pyrosoma
Anthaxia tazaotana
Anthaxia verdugoi
Anthaxia francescoi
Anthaxia kneuckeri
Anthaxia kollari
Anthaxia pinda
Anthaxia psittacina
Anthaxia samai
Anthaxia angustata
Anthaxia barbieri
Anthaxia violaceidorsis
Agrilus rhoos
Agrilus auricollis
Agrilus guerinii
Agrilus graminis graminis