Anthaxia nitidula
Lamia textor
Lamia textor
Lamia textor
Lamia textor
Lamia textor
Lamia textor
Hypocassida subferruginea
Hypocassida subferruginea