01 - mapa cesty - Nepal
04 - Bhaktapur
04 - Bhaktapur
04 - Bhaktapur
04 - Bhaktapur
04 - Bhaktapur
04 - Bhaktapur
05 - Kathmandu
06 - Bouddhanath
06 - Bouddhanath
07 - Pashupatinath
07 - Pashupatinath
07 - Pashupatinath
07 - Pashupatinath
08 - Thamel
08 - Thamel
22 - Kathmandu
22 - Kathmandu
22 - Kathmandu
23 - Kathmandu
23 - Kathmandu
23 - Kathmandu
23 - Kathmandu
23 - Kathmandu