Anthaxia wittmeri
Anthaxia wittmeri
Opilo longipilis
Ceroplesis elegans
Anthaxia congregata
Anthaxia kabateki
Anthaxia kneuckeri
Anthaxia nasheri
Crossotus strigifrons
Crossotus strigifrons
Crossotus strigifrons
Crossotus strigifrons
Crossotus strigifrons
Chrysobothris sp
Anthaxia abdita
Anthaxia marginifera metallescens
Eunidia kristenseni
Phloiocopus arabicus
Phloiocopus arabicus
Phloiocopus arabicus
Phloiocopus arabicus
Derolus asiricus