Margarinotus ventralis
Anthaxia kollari
Anthaxia kiesenwetteri
Hycleus hybridus