Lexias pardalis dirteana
Lexias pardalis dirteana
Vamuna remelana
Vamuna remelana
Kunugia divaricata
Kunugia divaricata
Kunugia divaricata
Kunugia divaricata
Kunugia divaricata
Kunugia divaricata